Mozaik Islam

Puasa Ramadhan, Fiqih Shalat, Rahasia Sunnah, Zakat Fitrah, Haji dan Umrah

Sepuluh Sahabat yang dijamin Masuk Surga

 1. Abu Bakar as Siddiq raNama aslinya adl Abdullah bin abi Quhafah.
  1. Ayahnya, Abu Quhafah yg nama aslinya adl Usman bin Amir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib atTaimiy al Qurosy bertemu silisilah/ keturunan dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Murrah bin Ka’b.
  2. Ibu Abu Bakar adl Ummul Khair Salma binti Shokhr bin Amir bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah
  3. usia beliau 63 tahun, sama seperti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Dia termasuk orang yg pertama masuk islam. Manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Mengemban kekhilafahan selama 2,5 tahun. Riwayat-riwayat lain menyebutkan 2 tahun 4 bulan kurang 1 hari; 2 tahun;20 bulan
  4. Putera-puterinyanya
   1. Abdullah, awal masuk islam sehingga termasuk sahabat. Diasaat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam & Abu Bakar bersembunyi di dalam goa menghindari kejaran kafir Quraisy, ia pernah masuk goa itu juga. Dia terkena anak panah di Thaif, meninggal di saat ayahnya mengemban khilafah.
   2. Asma’, pemilik 2 ikat pinggang. Istri Zubeir bin Awwam. Hijrah ke Madinah di saat mengandung Abdulllah bin Zubeir. Sehingga Abdullah merupakan orang islam pertama yg lahir setelah hijrah. Ibu Asma’ adl Qutailah binti Abdul Uzza berasal dari Bani Luay meninggal dalam keadaan kafir.
   3. Aisyah binti as-Siddiq, istri NabiIa memiliki saudara seayah & seibu yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, yg berada di barisan kaum musyrikin pd perang Badar, namun setelah itu ia masuk islam. Ibu Aisyah adl Ummu Ruman binti Amir bin Uaimir bin Abdu Syams bin Attab bin Udzinah bin Subai’ bin Duhman bin al Harits. Masuk islam, & ikut hijrah ke madinah & wafat di zaman Rasulullah sawCucu Abu Bakar: Abu Atik Muhammad bin Abdurrahman lahir di zaman Rasulullah saw,termasuk sahabat. Sehingga kami tdk tahu keluarga lain (selain Abu Bakar) yg dgn 4 keturunan, semuanya tergolong sahabat (ayah Abu Bakar-Abu Bakar-Abdurrahman-Abu Atik)
   4. Muhammad bin Abu Bakar. Lahir pd zaman haji wada’. Meninggal di Mesir & dikuburkan disana.Ibunya adl Asma’ binti Umais al Khots’amiyyah.
   5. Ummu Kultsum binti Abu Bakar.Lahir setelah Abu Bakar wafat. Ibunya adl Habibah, riwayat lain menyebutkan Fakhitah binti Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair al Anshari. Ia dinikahi Thalhah bin UbaidillahKeenam putera-puteri Abu Bakar adl sahabat Nabi, kecuali Ummu Kultsum. Sementara Muhammad lahir masih zaman Nabi. Abu Bakar wafat pd tanggal 27 Jumadil Akhir 13H.
 2. Abu Hafs Umar bin Khatab ra

  1. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razakh bin Adiyy bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib.Bertemu silisilah/ keturunan dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Murrah bin Ka’b.
  2. Ibunya adl Khantamah binti Hasyim. Riwayat lain menyebutkan binti Hisyam bin al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.
  3. Umar masuk islam di Mekah, & mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah saw
  4. Putera-puteri Umar
   1. Abu Abdurrahman AbdullahMasuk Islam pd awal datangnya Islam. Berhijrah bersama ayahnya. Dan dia termasuk sahabat pilihan.
   2. Hafshah, istri Nabi sawIbu Hafshah adl Zaenab binti Math’un
   3. Ashim bin UmarLahir pd zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Ibunya adl Ummu Ashim Jamilah binti Tsabit bin Abi al Aqlah
   4. Zaid al Akbar bin Umar, & Ruqayyah putri Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib.
   5. Zaid al Ashghar & Abdullah, keduanya putera Ummu Kultsum binti Jarwal al Khuzza’i
   6. Abdurrahman al Akbar bin Umar & Abdurrahman al Ausath, Abu Syahmah yg didera akibat minum khomr. Ibunya adl Ummu Walad yg juga disebut Lahyah.
   7. Abdurrahman al Ashghar bin Umar. Ibunya adl Ummu Walad yg juga disebut Fakihah.
   8. Iyadh bin Umar. Ibunya adl Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail.
   9. Abdullah al Ashghar bin Umar. Ibunya adl Saidah binti Rafi’ al Anshariyyah. Dari Bani Amr bin Auf
   10. Fathimah binti Umar. Ibunya adl Ummul Hakim binti Harits bin Hisyam
   11. Ummul Walid binti Umar. Tetapi kebenaran masih perlu diteliti lagi.
   12. Zaenab binti Umar. Saudara Abdurrahman al Ashghar bin Umar.

   Umar mengemban kekhalifahan selama 10 tahun 6,5 bulan. Terbunuh pd akhir DzulHijjah 23 Hijriyah, pd usia 63 tahun sesuai dgn usia Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Akan tetapi ada perselisihan pendapat tentang usia beliau ini.

 3. Abu Abdullah Ustman bin Affan raIa adl cucu dari Abu al Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Nasab keturunannya bertemu dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Abdu Manaf, yg merupakan kakek ke lima.Nam ibunya adl Arwa binti Kuraiz bin Rabiah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdu Manaf. Sementara Ibnya adl putri Ummul Hakim al Baidha’ binti Abdul Muthalib.

  Utsman masuk islam pd awal datangnya islam di Mekah. Melakukan hijrah 2 kali (Habasayah & Medinah). Menikahi 2 puteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Mengemban kekhilafahan selama 12 tahun kurang 10 hari. Ada riwayat menyebutkan kurang12 hari.Terbunuh pd 18 Dzul Hijjah tahun ke-35 Hijriah ba’da Ashar. Saat itu ia sedang puasa. Ia meninggal pd usia 82 tahun.

  Putera-puteri Beliau:

  1. Abdullah al akbar, dilahirkan oleh Ruqayyah, puteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Meninggal dunia pd usia 6 tahun. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ikut masuk liang lahat saat penguburannya.
  2. Abdullah al Ashghar, dilahirkan oleh Fakhitah binti ‘Azwan, saudari Utbah
  3. Umar, Khalid, Aban & Maryam. Mereka dilahirkan oleh Ummu Amr binti Jundab bin Amr bin Humamah dari kabilah Azd daerah Daus
  4. al Walid, Said & Ummu Amr. Mereka dilahirkan oleh Fatimah binti Walid bin Abdu Syams bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.
  5. Abdul Malik. Dia tdk mempunyai keturunan. Meninggal dunia tatkala telah dewasa. Dia dilahirkan oleh Ummul Banin binti Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah bin Zaid
  6. Aisyah, Ummu Aban & Ummu Amr. Mereka dilahirkan oleh Ramlah binti Syaibah bin Rabiah
  7. Ummu Khalid, Arwa & Ummu Aban as Sughra. Mereka dilahirkan oleh Nailah binti Farafishah bin Ahwas bin Amr bin Tsa’labah bin Harits bin Hisn bin Dhamdham bin Adyy bin Janab bin Kalb bin Wabrah
 4. Abu al Hasan Ali bin Abi Thalib raDia adl cucu Abdul Mutthalib, sepupu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallamDia dilahirkan oleh Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf. Fatimah adl wanita Bani Hasyim pertama yg melahirkan keturunan dari Bani Hasyim. Masuk Islam di Mekah lalu hijrah ke Madinah & wafat pd zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

  Ali bin Abi Thalib menikah dgn Fatimah puteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Kemudian lahirlah hasan, Husein & Muhassin dari pernihan ini. Tetapi Muhassin wafat tatkala masih kecil.

  -Putera-Puteri yg lain

  1. Muhammad bin Hanafiah. Ia dilahirkan oleh Khaulah binti Ja’far, dari Bani Hanifah.
  2. Umar bin Ali & saudirnya Ruqayyah al Kubro
  3. Al Abbas al Akbar bin Ali, disebut juga asSaqa. Ia terbunuh bersama Husein
  4. Usman, Ja’far, Abdullah & Banu Ali. Mereka saudara seayah & seibu al Abbas al Akbar. Adapun ibu mereka adl Ummul Banin al Kilabiyah.
  5. Ubaidullah & Abu Bakar. Mereka tdk punya keturunan. Mereka dilahirkan oleh Laila binti Mas’ud anNahsyaliyyah
  6. Yahya bin Ali. Meninggal saat masih kecil. Lahir dari Asma’ binti Umais
  7. Muhammad bin Ali alAshghar ibumya adl seorang budak yg bernama Daraj.
  8. Ummul Hasan & Ramlah. Mereka dilahikan Ummu Sa’d binti Urwah bin Mas’ud ats Tsaqofi.
  9. .Zaenab as Sughra, Ummu Kultsum as Sughra, Ruqayyah as Sughra, Ummu Hani’, Ummul Kiram, Umu Ja’far (nama aslinya Jumanah), Ummu Salamah, Maimunah, Khadijah, Fatimah, & Umamah. Mereka ini dilahirkan dari para ibu yg berbeda-beda.Ali mengemban kekhilafahan selama 4 tahun 7 bulan lbh beberapa hari. Ada beberapa pendapat berbeda mengenai hari. Ia mati terbunuh saat usianya 63 tahun. Ada beberapa riwayat lain menyebutkan 53tahun, 58 tahun, 57 tahun. Pada saat itu disebut tahun Jama’ah, tahun 40 H.
 5. Abu Muhammad Thalhah bin Ubaidillah raIa cucu Usman bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Luayy bin Ghalib. Bertemu silisilah / keturunan dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Murrah bin Ka’b.-Ibu Thalhah

  Adalah Sha’bah binti Khadrami, saudari al Ala’ bin Khadrami. Nama asli al Khadrami adl Abdullah bin Abbad bin Akbar bin Auf bin Malik bin Uwaif bin Khazraj bin Iyadh bin Sidq. Ibunya masuk islam & wafat dalam islam.

  Thalhah masuk islam pd awal datangnya islam di Mekah. Turut serta dalam Perang Uhud & peperangan setelahnya. Dia tdk turut dalam Perang Badar karena saat itu ia di Syam utk berdagang. Tetapi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikannya harta rampasan perang Badar & menetapkannya sbg ahli Badar.

  Diantara Putera-Puterinya:

  • Muhammad asSajjad,dan ImranMuhammad asSajjad terbunuh bersama ayahnya.Kedua putera tersebut dilahirkan Hamnah binti Jahsy
  • Musa bin Thalhah. Dilahirkan Khaulah binti Qo’qo’ bin Ma’bad bin Zurarah.
  • Ya;kub, Ismail, Ishaq.mereka dilahirkan Ummu Aban binti Utbah bin Rabiah
  • Zakaria & Aisyah. Dilahirkan Ummu Kultsum binti Abu Bakar as Shiddik ra
  • Ummu Ishaq binti Thalhah. Dilahirkan Ummul Haris binti Qasamah bin Handzalah at Thaiyyah.Seluruh Putera puteri Thalhah 11 orang. 2 anak yamg lain ada riwayat yg menyebutkan Usman & Shalih, namun riwayat kurang kuat.Thalhah terbunuh pd Perang Jamal pd tahun 36 H. Saat itu ia berusia 62 tahun.
 6. Abu Ubaidillah Zubair bin Awwam raIa cucu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushayy bin Kilab. Nasab keturunannya bertemu dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Qushayy bin Kilab, yg merupakan kakek ke lima.-Ibunya:

  Shafiyyah binti Abdul Mutthalib, bibi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Masuk Islam & Hijrah ke Madinah.

  Zubeir berhijrah 2 kali (Habasayah & Medinah).dan ia shalat 2 kiblat (sebelum dirubah menghadap ka’bah, dahulu kaum muslimin shalat menghadap masjidil Aqsa). Ia adl orang yg pertama kali menghunus pedangnya di perang fi sabilillah . Ia disebut hawaryy Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

  Diantara Putera-Puterinya:

  1. Abdulllah, ia merupakan orang islam pertama yg lahir setelah hijrah.
  2. Al Mundzir,Urwah,Ashim, al Muhajir, Khadijah al Kubro, Ummul Hasan, AisyahKedelapan anak tersebut dilahirkan Asma’ binti Abu Bakar ra.
  3. Khalid, Amr, Habibah, Saudah, Hindun. mereka dilahirkan Ummu Khalid binti Khalid bin Said bin al Ash.
  4. Mush’ab, Hamzah, Ramlah. mereka dilahirkan Rabbab binti Unaif al Kalbiyyah.
  5. Ubaidah, Ja’far, Hafshah mereka dilahirkan Zaenab binti Bisyr dari Bani Qais bin Tsa’labah.
  6. Zaenab binti Zubair. ia dilahirkan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu’aith
  7. Khadijah asShughra. ia dilahirkan alJalal binti Qais dari Bani Asad bin Khuzaimah.Seluruh putera puteri Zubeir 21 orang.Ia terbunuh pd Perang Jamal pd tahun 36 H. Saat itu ia berusia 67 tahun.Riwayat lain 66 tahun.
 7. Sa’ad bin Abi Waqas raNama Abi Waqas adl Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu silisilah/ keturunan dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Kilab bin Murrah.-Ibunya: Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf

  Sa’ad masuk islam pd awal datangnya Islam di Mekah. Ia berkata: “Saya adl orang ketiga yg masuk Islam“

  Turut serta dalam Perang Badar & seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Ia adl orang yg pertama kali melontarkan anak panahnya di perang fi sabilillah. Adapun lontaran anak panahnya diarahkan pd sebuah pasukan yg di dalamnya terdapat Abu Sofyan. Pertemuan 2 pasukan itu terjadi dekat Rabigh di awal tahun pertama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang di Madinah.

  Diantara Putera-Puterinya:

  1. Muhammad, ia dibunuh al Hajjaj
  2. Umar, dibunuh al Muhtar bin Abi Ubaid
  3. Amir da Mus’ab. Mereka berdua meriwayatkan hadis
  4. Umair, Shalih, Aisyah mereka Bani Sa’dWafat di istananya di Aqiq, yg jaraknya 10 mil dari Madinah. Lalu jenazahnya dipikul ke Madinah. Itu terjadi tahun 55 H. saat itu ia berusia 70 tahun lebih. Ia merupakan orang yg terakhir meninggal diantara 10 orang yg mendapat kabar gembira masuk surga.
 8. Abu al ‘Awar Said bin Zaid bin Amr raIa cucu Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adyy bin Ka’b bin Luayy bin Ghalib. Bertemu silisilah/ keturunan dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Ka’b bin Luayy.Ibunya: Fatimah binti Ba’jah bin Umayyah bin Khuwailid, dari Bani Mulaih dari Khuzaah.

  Said bin Zaid adl sepupu Umar bin Khatthab ra, & menikah dgn saudara Umar, Ummu Jamil binti Khattab.

  Ia masuk islam pd awal datangnya islam di Mekah.Namun ia tdk turut dalam Perang Badar.

  Diantara Puteranya adl Abdullah, seorang penyair.

  Zubeir bin Bakkar berkata: Said anaknya sedikit, & diantar mereka tinggal di luar Madinah.

  Said meninggal tahun 51 H. saat itu ia tengah berusia lbh dari 70 tahun

 9. Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf raIa cucu Ibnu Abd bin al Haris bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu silisilahnya dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Kilab bin Murrah.Ibunya bernama as Syifa’. Riwayat lain menyebutkan al’Anqa’binti Auf bin Abdul Harits bin Zuhrah.ia masuk Islam & hijrah

  Abdurrahman bin Auf masuk Islam pd awal datangnya Islam di Mekah. Turut serta dalam Perang Badar & seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallamDalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjadi makmum shalat padanya saat Perang Tabuk.

  Diantara Putera-Puterinya:

  1. Salim al Akbar, meninggal sebelum datangnya Islam
  2. Ummul Qasim, lahir pd zaman Jahiliyah
  3. Muhammad, lahir setelah datangnya Islam. Dengan nama ini Abdurrahman dijuluki (abu Muhammad)
  4. Ibrahim, Humaid & Ismail. mereka dilahirkan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mua’ith bin Abi Amr bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi ManafUmmu Kultsum termasuk wanita yg hijrah & salah seorang yg telah baiat pd Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Dan seluruh putera Abdurrahman yg lahir darinya, menjadi perawi hadis.Urwah bin Abdurrahman, terbunuh di Afrika. Ia dilahirkan Nuhairah binti Hani’ bin Qabishah bin Mas’ud bin Sya’ban

   Halim al Asghar, terbunuh di Afrika .Ia dilahirkan Sahlah binti Suhail bin Amr. Ia saudara seibu Muhammad bin Abu Hudhaifah bin Utbah

   Abdullah al Akbar, terbunuh di Afrika. Ibunya dari bani Abdil Ashal. Abu Bakar bin Abdurrahman & Abu Salamah al Fakih, ia Abdullah al Ashghar. Ibunya adl Tumadhir binti al Ashbagh alKalbiyyah. Ia wanita dari Bani Kalbiy pertama yg dinikahi lelaki Quraisy.

   Abdurrahman bin Abdurrahman & Mus’ab bin Abdurrahman. Mush’ab pernah menjadi tawanan polisi Marwan bin Hakam di Madinah.

   Abdurrahman meninggal di Madinah, & dimakamkan di Baqi’ tahun 32 H saat kekhalifahan Usman bin Affan.Usman ikut menyolati jenazahnya. Ia wafat pd usia 72 tahun.

 10. Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin al Jarrah raIa cucu Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al Harrits bin Fihr bin Malik.Dilahirkan Ummu Ghanm binti Jabir bin Abdul Uzza bin Amir bin Umairah bin Wadi’ah bin Al Harits bin Fihr. Dalam riwayat lain: Umaimah binti Ghanm bin Jabir bin Abdul Uzza. Bertemu silisilah/ keturunan dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Fihr bin Malik.

  Abu Ubaidah masuk islam pd awal datangnya islam di Mekah, sebelum Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk Darul Arqam. Turut serta dalam Perang Badar & beberapa peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Pada saat Perang Uhud, ia mencabut 2 gelang (dari rajutan baju besi) yg menancap di wajah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dgn gigi depannya.Akibatnya, tanggallah 2 giginya

  Keturunan Abu Ubaidah ra:

  Hanya 2 putera, yaitu Yazid & Umar. Namun mereka meninggal, & tdk terdapat lagi penerus generasi Abu Ubaidah.

  Wafatnya:

  Abu Ubaidah ra wafat karena wabah penyakit tha’un amwas pd tahun 18 H. Ia dimakamkan di Ghour Baisan di Desa Amta’. Saat itu usianya 58 tahun. Muadz bin Jabal ra ikut menshalati jenazahnya. Ada riwayat lain menyebutkan Amr bin A’sh pun ikut.

  Pada saat Perang Badar Abu Ubaidah membunuh ayahnya yg saat itu masih kafir. Karena peristiwa ini Allah menurunkan ayat:

  Kamu tdk akan mendapati kaum yg beriman pd Allah & hari akhirat, saling berkasih-sayang dgn orang-orang yg menentang Allah & Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yg telah menanamkan keimanan dalam hati mereka & menguatkan mereka dgn pertolongan yg datang daripada-Nya. & dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yg mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, & merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adl golongan yg beruntung. [58. Al Mujaadilah]

Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisy,
Penerjemah :
Team Indonesia