Mozaik Islam

Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI

Mazhab Hanafi

Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yg bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu’man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, & terkenal sbg mazhab yg paling terbuka kpd ide modern. Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni.

Dasar-dasar Abu Hanifah dalam Menetapkan sesuatu hukum fiqh

 1. Al-Qur’an
 2. Sunnah, dimana beliau selalu mengambil sunnah yg mutawatir/masyhur. Beliau mengambil sunnah yg diriwayatkan secara ahad hanya bila rawi darinya tsiqah.
 3. Pendapat para Sahabat Nabi (Atsar)
 4. Qiyas
 5. Istihsan
 6. Ijma’ para ulama
 7. Urf masyarakat muslim

Murid-Murid Abu Hanifah

Abu Hanifah mempunyai murid-murid yg meneruskan mazhab beliau. Di antara murid-murid tersebut adalah:

 1. Abu Yusuf (Ya’kub bin Ibrahim Al-Anshari)
 2. Muhammad bin Al-Hasan As-Shaybani
 3. Zufar bin Hudhayl bin Qays Al-Kufi
 4. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu’lu’i Al-Kufi

Begitu pun fuqaha’-fuqaha’ (Ulama ahli Fiqh) yg mengikuti mazhab Imam Hanafi. Di antara mereka adalah:

 1. Yahya bin Akhtam bin Muhammad bin Qatn At-Tamimi Al-Marwazi
 2. Hilal bin Yahya bin Muslim Al-Basri
 3. Abu Abdullah Muhammad bin Shuja’ Al-Tsalji
 4. Ahmad bin Al-Hasan Abu Sa’id Al-Barda’i
 5. Muhammad bin Musa bin Muhammad Abu Bakr Al-Khawarizmi
 6. ‘Ala’ Ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad As-Samarqandi
 7. Ala’ Ad-Din Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad Al-Kasani
 8. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Dimasyqi (Ibn Abidin)

Hubungan dgn Mazhab yg Lain

Kehadiran mazhab-mazhab ini mungkin tdk bisa dilihat sbg perbedaan mutlak. Sebaliknya ini merupakan perbedaan melalui pendapat logika & ide dalam memahami Islam. Perkara pokok seperti akidah atau tauhid masih sama & tdk berubah.